onebg

呂祖靈籤

第九籤 古人岳飛出世

分享至

籤文

鯤化為鵬一任飛,長安路上好光輝,陽謀陰卜皆如許,順水行舟定好歸。

解曰 此卦

沉七洲可謂窮極,凡事驚險,先凶後吉,有貴人扶助,凡事正直便得。

險中有救,由難得易,危而後安,但以安守本份為妙,未可強行也。

又曰

遠涉波濤一葉舟,如今始得過灘頭。年來心事纔成就,屈指從前多可憂。東奔西走有何求,只為兒孫作馬牛。兒孫自有兒孫福,由來積德善貽謀。

呂祖靈籤全解構