onebg

呂祖靈籤

第十籤 古人古城相會

分享至

籤文

問仙須要酧天地,百事如心定有利,果能春秋兩處好,龍虎呈祥,風雲際會。

解曰 此卦

初時必有異事,到底團圓耳。

名有利有,百事皆成就,但一切謀為以勤儉苦中得來,否則萬無成功也。

又曰

雲散月當頭,牛前馬後逢。張弓方抵禦,一箭定全功。
功名富貴不由人,幸遇天公助而成。從茲聲名山岳重,問君何以報天恩。

呂祖靈籤全解構